Certyfikaty

Pobierz warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa stanowiące integralną część umowy -zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej

I. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych.

1. Przed zawarciem umowy uczestnik imprezy lub wycieczki powinien dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy. Podpisanie umowy oznacza, że uczestnik akceptuje obydwa dokumenty bez zastrzeżeń.

2. Zgłoszenie udziału i zawarcie umowy z Biurem Usług Turystycznych „AnHo – Travel „ następuje z chwilą przyjęcia przez przedstawiciela biura, sprzedającego imprezę, wypełnionego i podpisanego przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej zgłoszenia – umowy oraz wpłaty zaliczki. Uczestnik zawiera ją w imieniu własnym, reprezentuje jednak wobec Biura również inne osoby zgłoszone do imprezy, za które bierze odpowiedzialność i dokonuje w ich imieniu płatności.

3. Dane osobowe uczestników przekazane do dyspozycji Biura podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

II. Zmiany lub odwołania imprezy

1. Biuro Usług Turystycznych „AnHo – Travel” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania imprezy: w następujących przypadkach:

a) zaistnienia przyczyn niezależnych od Biura jak np.: zmiana przepisów w Kraju docelowym, działania sił wyższych, klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek, bez ponoszenia kosztów. Klient otrzymuje całkowity zwrot wpłaty, nie przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie,

b) jeśli ogłoszona w programie minimalna liczba uczestników nie została osiągnięta na 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Biuro zobowiązane jest zaproponować imprezę zastępczą lub zwrócić wpłaconą kwotę.

2. Ustalona w umowie cena jest wiążąca dla obydwu stron. Biuro może dokonać zmiany ceny nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy w przypadku: wzrostu kosztów transportu, ceł i opłat należnych, wzrostu kursów walut.

3. Wzrost ceny więcej niż 10 % upoważnia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem, iż powiadomi o tym fakcie Biuro Usług Turystycznych „AnHo – Travel” w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji na piśmie.

4. Jeśli w terminie 7 dni klient nie zgłosi rezygnacji z imprezy uznaje się, iż zmiana ceny została przez niego zaakceptowana. Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wniesionej wpłaty. Zwrot należności dla klienta dokona się bez odsetek.

III. Zasady i terminy płatności

1. W chwili podpisania umowy klient wnosi pierwszą część należności w wysokości 30 % ceny imprezy. Pozostała kwotę należy wpłacić 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

2. Wpłatę wnosi się w Biurze

3. Wpłata może być wniesiona również na konto bankowe Biura. W tym przypadku za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu kwoty na konto Biura. Należne prowizje bankowe ponoszone są przez uczestnika.

4. Nie dokonanie wpłaty w określonych wyżej terminach może zostać potraktowana przez Biuro jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie klienta. Obowiązują wówczas konsekwencje określone w rozdziale IV.

IV. Rezygnacja z udziału w imprezie

1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji lub:

a) dzień następujący po dniu, w którym klient nie wykona czynności określonej w zgłoszeniu, np. uzupełnienie wpłaty,

b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli klient nie weźmie w niej udziału, nie stawi się na miejsce zbiorki, nie zgłosi się w czasie i miejscu realizacji świadczeń wskazanych w programie.

2. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

a) 20 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,

b) 40 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje między 29 -15 dniem przed datą rozpoczęcia

imprezy,

c) 50 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje między 14 – 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

d) 100 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje na 6 i mniej dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż wynosi cena danej imprezy turystycznej.

4. Jeżeli klient odstępując od umowy wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie oraz przekaże jej uprawnienia oraz obowiązki wynikające z tej umowy, nie poniesie w związku z rezygnacją żadnych kosztów poza uzasadnioną opłatą manipulacyjną.

5. Za przerwanie podróży skrócenie pobytu nieodebranie vouchera, spóźnienie przybycia na zbiórkę, lub do gestora bazy nie przysługuje Uczestnikowi ekwiwalent za niezrealizowane świadczenia.

6. Klient może dokonać dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji udziału w imprezie.

V. Realizacja imprezy

1. W trakcie trwania imprezy Klient zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy: ważny paszport, wizę.

2. Biuro Usług Turystycznych „AnHo- Travel” jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Jednocześnie Biuro nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie sił wyższych lub leżące po stronie uczestnika.

3. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania zewnętrznych przepisów porządkowych określonych przez gestorów bazy, jest tez zobowiązany do pokrycia strat lub zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie trwania imprezy.

4. Sprawny przebieg imprezy zapewni stosowanie się przez Uczestników do zaleceń pilota wycieczki. Szczególnie dotyczy to punktualności i informowania pilota o zamiarze odłączenia się od grupy.

5. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Biuro w terminie umożliwiającym realizację wyjazdu o zmianach adresu zamieszkania, nazwiska, wymianie paszportu, które nastąpiły w okresie od podpisania umowy -zgłoszenia.

VI. Rękojmia, odpowiedzialność, zasady reklamacji

1. Biuro oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki wymagane od organizatorów turystyki w art. 5 i 6 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

2. Biuro Usług Turystycznych ”AnHo – Travel” posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 518

2. Biuro daje rękojmie, że dołoży należytej staranności w przygotowanie i realizację imprezy, opiekę nad uczestnikami, a także udzieli im pomocy, jeżeli będzie to możliwe i nie będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami, również w zakresie wykraczającym poza program imprezy..

3. Wnioski, uwagi i skargi należy składać w trakcie trwania imprezy na piśmie do pilota lub do usługodawcy wskazanego na voucherze.

4. Ewentualne reklamacje, wnioski i uwagi Klient może przedłożyć w formie pisemnej w siedzibie Biura w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.

5. Biuro odpowie na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, jeśli wystąpi konieczność zbadania podniesionych przez Uczestnika zarzutów bezpośrednio na miejscu realizacji imprezy. Biuro powiadomi o tym Uczestnika osobnym pismem.

6. Biuro deklaruje wolę polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z realizacji imprezy. W razie niemożności polubownego rozwiązania, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Biura.

VII. Warunki ubezpieczenia Biura, Uczestników i Postanowienia ogólne:

1. Biuro Usług Turystycznych „AnHo- Travel” posiada zawartą w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. gwarancje ubezpieczeniową organizatora turystyki Nr M 209102

2. Suma ubezpieczenia wynosi: 175 144,20 złotych

3. Informacja o zakresie i sumach ubezpieczenia;
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 205808 z dnia 24.02.2017r. każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.
4. „Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r.
4a)Jednocześnie oświadczam w imieniu swoim i pozostałych uczestników imprezy, że każdy Ubezpieczony przestępując do ubezpieczenia wyraża pisemną zgodę na zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej określonej w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. Ubezpieczony zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz wyraża pisemną zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające mu świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej z jego leczenia, w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości świadczenia, a także informacji o przyczynie śmierci Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem iż powyższa zgoda ważna jest wyłącznie, pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ponadto zgadzam się na występowanie do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje w zakresie świadczeniodawców (nazwa i adres), którzy udzielili mi świadczeń opieki zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym. Zostałem/łam poinformowany/na oraz przekażę informację pozostałym ubezpieczonym, że dane osób objętych ubezpieczeniem w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania/zameldowania, zostaną udostępnione do Ubezpieczyciela, tj. SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie. Ubezpieczyciel przetwarza udostępnione dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celu realizacji umowy ubezpieczenia oraz marketingu produktów i usług świadczonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celu marketingowym”.
5. BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 207488 z dnia 24.02.2017 r. zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.Podejrzyj zmiany (otwieraj w nowym oknie)
6. Podstawą prawna umowy – zgłoszenia jest ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. oraz Kodeks Cywilny

Zgłaszający udział w imprezie turystycznej

 

 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo informuję że ,w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO:

 

Administratorem Państwa danych jest Biuro Usług Turystycznych „AnHo-Travel”

Ul. Strzałkowska 7,62-230 Mielżyn

NIP: 667-108-53-63,

Regon: 634191905.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w Biurze podróży AnHo-Travel

Anna Mrozińska tel. 602 26 54 97

adres: ul. Strzałkowska 7,Mielżyn

Jakie dane przechowujemy Przechowujemy i przetwarzamy następujące dane:

1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej imprezę turystyczną oraz adres mailowy i telefon.

2. dane firmy zamawiającej imprezę turystyczną w tym adres siedziby firmy, numer NIP, adresy e-mail oraz telefony.

3. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia wszystkich uczestników biorących udział w imprezie turystycznej.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – udzielona przez Państwa zgoda.
Jaki jest ogólny cel przetwarzania danych 1.Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu i zakresie na jaki wyrazili Państwo zgodę. Dane, które uzyskujemy od Państwa są niezbędne do zorganizowania imprezy turystycznej.

2.Pozyskane dane są potrzebne do sporządzenia poprawnej umowy organizacji imprezy turystycznej określane przez Ustawę o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz akty wykonawcze opublikowane w Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 884

3. Imiona, nazwiska oraz daty urodzenia uczestników wycieczek są dla nas niezbędne do zawarcia ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Na organizatorze ciąży obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników. Udostępnione dane przekazane zostaną firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. w formie elektronicznej chronionej hasłem znanym tylko Administratorowi.

ul. Bukowska 12, lok. 123 (budynek WTC)

60-810 Poznań

tel.: (061) 827 48 84

fax: (061) 827 48 81

kom. 604 795 016

z którą współpracuję Biuro podróży Rantur

4.Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w celach marketingowych. Oferty będziemy przesyłać jedynie na wyraźne życzenie wyrażone w formie mailowej bądź telefonicznej.

Jak długo przechowujemy dane Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Od zakończenia wycieczki będą one niszczone w ciągu 30 dni. Jest to okres wyznaczony przez Organizatora na składania reklamacji. Ubezpieczyciel przechowuje dane przez 2 lata. Jest to okres w którym można ubiegać się o odszkodowanie w razie zajścia na imprezie nieszczęśliwego wypadku.
Dodatkowe informacje Dane osobowe będą usuwane w sytuacji, gdy osoba, które dane dotyczą wyraża sprzeciw wobec ich przetwarzania, a interesy administratora będą podrzędne względem jej interesów lub podstawowych praw i wolności lub po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Zmiany polityki prywatności Zastrzegamy, że możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Nowa wersja naszej Polityki Prywatności zostanie za każdym razem opublikowania na naszej stronie:www.anhotravel.pl Mamy nadzieję, że powyższe informacje okazały się pomocne. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.