Certyfikaty

>> Pobierz warunki uczestnictwa

 

Warunki uczestnictwa stanowiące integralną część umowy -zgłoszenia o udział w imprezie turystycznej

I. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych.

1. Przed zawarciem umowy uczestnik imprezy lub wycieczki powinien dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz programem imprezy. Podpisanie umowy oznacza, że uczestnik akceptuje obydwa dokumenty bez zastrzeżeń.

2. Zgłoszenie udziału i zawarcie umowy z Biurem Usług Turystycznych „AnHo – Travel „ następuje z chwilą przyjęcia przez przedstawiciela biura, sprzedającego imprezę, wypełnionego i podpisanego przez osobę zgłaszającą udział w imprezie turystycznej zgłoszenia – umowy oraz wpłaty zaliczki. Uczestnik zawiera ją w imieniu własnym, reprezentuje jednak wobec Biura również inne osoby zgłoszone do imprezy, za które bierze odpowiedzialność i dokonuje w ich imieniu płatności.

3. Dane osobowe uczestników przekazane do dyspozycji Biura podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

II. Zmiany lub odwołania imprezy

1. Biuro Usług Turystycznych „Anho – Travel” zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania imprezy: w następujących przypadkach:

a) zaistnienia przyczyn niezależnych od Biura jak np.: zmiana przepisów w Kraju docelowym, działania sił wyższych, klęsk żywiołowych, strajków, zamieszek, bez ponoszenia kosztów. Klient otrzymuje całkowity zwrot wpłaty, nie przysługuje mu z tego tytułu odszkodowanie,

b) jeśli ogłoszona w programie minimalna liczba uczestników nie została osiągnięta na 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Biuro zobowiązane jest zaproponować imprezę zastępczą lub zwrócić wpłaconą kwotę.

2. Ustalona w umowie cena jest wiążąca dla obydwu stron. Biuro może dokonać zmiany ceny nie później niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy w przypadku: wzrostu kosztów transportu, ceł i opłat należnych, wzrostu kursów walut.

3. Wzrost ceny więcej niż 10 % upoważnia klienta do rezygnacji z imprezy pod warunkiem, iż powiadomi o tym fakcie Biuro Usług Turystycznych „AnHo – Travel” w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji na piśmie.

4. Jeśli w terminie 7 dni klient nie zgłosi rezygnacji z imprezy uznaje się, iż zmiana ceny została przez niego zaakceptowana. Uczestnik otrzymuje zwrot pełnej wniesionej wpłaty. Zwrot należności dla klienta dokona się bez odsetek.

III. Zasady i terminy płatności

1. W chwili podpisania umowy klient wnosi pierwszą część należności w wysokości 30 % ceny imprezy. Pozostała kwotę należy wpłacić 30 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy.

2. Wpłatę wnosi się w Biurze

3. Wpłata może być wniesiona również na konto bankowe Biura. W tym przypadku za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu kwoty na konto Biura. Należne prowizje bankowe ponoszone są przez uczestnika.

4. Nie dokonanie wpłaty w określonych wyżej terminach może zostać potraktowana przez Biuro jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie klienta. Obowiązują wówczas konsekwencje określone w rozdziale IV.

IV. Rezygnacja z udziału w imprezie

1. Klient może zrezygnować z udziału w imprezie składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania rezygnacji lub:

a) dzień następujący po dniu, w którym klient nie wykona czynności określonej w zgłoszeniu, np. uzupełnienie wpłaty,

b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli klient nie weźmie w niej udziału, nie stawi się na miejsce zbiorki, nie zgłosi się w czasie i miejscu realizacji świadczeń wskazanych w programie.

2. W przypadku rezygnacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia następujących opłat:

a) 20 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje do 30 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy,

b) 40 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje między 29 -15 dniem przed datą rozpoczęcia

imprezy,

c) 50 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje między 14 – 7 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy,

d) 100 % ceny imprezy od osoby, gdy rezygnacja następuje na 6 i mniej dni przed datą rozpoczęcia imprezy, jednak nie więcej niż wynosi cena danej imprezy turystycznej.

4. Jeżeli klient odstępując od umowy wskaże osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie oraz przekaże jej uprawnienia oraz obowiązki wynikające z tej umowy, nie poniesie w związku z rezygnacją żadnych kosztów poza uzasadnioną opłatą manipulacyjną.

5. Za przerwanie podróży skrócenie pobytu nieodebranie vouchera, spóźnienie przybycia na zbiórkę, lub do gestora bazy nie przysługuje Uczestnikowi ekwiwalent za niezrealizowane świadczenia.

6. Klient może dokonać dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji udziału w imprezie.

V. Realizacja imprezy

1. W trakcie trwania imprezy Klient zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty uprawniające do przekroczenia granic krajów objętych programem imprezy: ważny paszport, wizę.

2. Biuro Usług Turystycznych „AnHo- Travel” jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Jednocześnie Biuro nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie sił wyższych lub leżące po stronie uczestnika.

3. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania zewnętrznych przepisów porządkowych określonych przez gestorów bazy, jest tez zobowiązany do pokrycia strat lub zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie trwania imprezy.

4. Sprawny przebieg imprezy zapewni stosowanie się przez Uczestników do zaleceń pilota wycieczki. Szczególnie dotyczy to punktualności i informowania pilota o zamiarze odłączenia się od grupy.

5. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Biuro w terminie umożliwiającym realizację wyjazdu o zmianach adresu zamieszkania, nazwiska, wymianie paszportu, które nastąpiły w okresie od podpisania umowy -zgłoszenia.

VI. Rękojmia, odpowiedzialność, zasady reklamacji

1. Biuro oświadcza, iż spełnia wszystkie warunki wymagane od organizatorów turystyki w art. 5 i 6 z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.

2. Biuro Usług Turystycznych ”AnHo – Travel” posiada zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 518

2. Biuro daje rękojmie, że dołoży należytej staranności w przygotowanie i realizację imprezy, opiekę nad uczestnikami, a także udzieli im pomocy, jeżeli będzie to możliwe i nie będzie się wiązało z dodatkowymi nakładami, również w zakresie wykraczającym poza program imprezy..

3. Wnioski, uwagi i skargi należy składać w trakcie trwania imprezy na piśmie do pilota lub do usługodawcy wskazanego na voucherze.

4. Ewentualne reklamacje, wnioski i uwagi Klient może przedłożyć w formie pisemnej w siedzibie Biura w terminie 30 dni od zakończenia imprezy.

5. Biuro odpowie na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony do 30 dni, jeśli wystąpi konieczność zbadania podniesionych przez Uczestnika zarzutów bezpośrednio na miejscu realizacji imprezy. Biuro powiadomi o tym Uczestnika osobnym pismem.

6. Biuro deklaruje wolę polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z realizacji imprezy. W razie niemożności polubownego rozwiązania, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Biura.

VII. Warunki ubezpieczenia Biura, Uczestników i Postanowienia ogólne:

1. Biuro Usług Turystycznych „AnHo- Travel” posiada zawartą w AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. gwarancje ubezpieczeniową organizatora turystyki Nr 01.657.450

2. Suma ubezpieczenia wynosi: 116.566,80 złotych

3. Każdy Uczestnik imprezy organizowanej przez Biuro za granicą jest objęty ubezpieczeniem N NW i KL

4. uczestnik imprezy zobowiązany jest do zwolnienia lekarzy leczących klienta w kraju i zagranicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA oraz zezwolenie na udostępnienie AXA dokumentacji z przebiegu leczenia.

5. Podstawą prawna umowy – zgłoszenia jest ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997r. oraz Kodeks Cywilny

6. Oświadczenie Klienta: „Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem/ am się z treścią Warunków Grupowego Ubezpieczenia NNW, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez Biuro Podróży umowy ubezpieczenia na moja rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia”

> Pobierz warunki uczestnictwa

HP0018

 

HP0014